ท่านต้องการให้ อบต.หนองห้าง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
66.67%
การคมนาคม ( 1 )
33.33%
ระบบสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
การให้บริการด้าน Internet ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%