หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
 
 
บุคลากร
 
 


นายทนงศักดิ์ อึ้งไชยพร
ปลัด อบต.หนองห้าง


นายรัตนศักดิ์ เพ็งแจ่ม
รองปลัด อบต.หนองห้าง
 
สำนักปลัด
 


นายธวัชชัย อภัย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุรีย์ฉาย ขุมทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายประสิทธ์ จันทร์แสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวดวงกมล ใยรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายวิฑูรย์ กระจาย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นางสาววนิดา ชราศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสมบัติ สายธนู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  หนองห้าง
   
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ