หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองห้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองห้าง
ศาสนสถานในตำบลหนองห้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
1
2
3
 
 
นายสำราญ ชัยภา
นายก อบต.หนองห้าง โทร : 084-375-8200
 
นายทนงศักดิ์ อึ้งไชยพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร : 081-718-9968
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
คุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ห [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 392 
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คัน [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 385 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 338 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๑ [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 336 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 สน.คท. มท 0808.3/ว4041  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) สน.บถ3. มท 0809.4/ว1389  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1397  [ 19 เม.ย. 2567 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1610  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว45 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1574  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1575  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1550  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
 
   
 
อบต.หนองห้าง คู่มือการใช้งานการบริการระบบ E-Service [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.สระเยาว์ กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และพิธีรกน้ำดำหัว ประจำปี 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองห้าง โครงการย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ 2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองห้าง โครงการประเพณีบุญเผวด บ้านเจียงวงค์ ประจำปี 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.โนนสูง จัดตั้งจุดบริการประชาชน [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.โนนสูง ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท.(Open House) [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำเกลี้ยง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำเกลี้ยง ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพัน [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำเกลี้ยง โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล ประจำปี 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 16 
อบต.สระเยาว์ โครงการร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอ [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ก [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 24 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพัน [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านน้ำเกลี้ยง หม [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.สระเยาว์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 4 เม. [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำเกลี้ยง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2566 [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำเกลี้ยง รายงานจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
 
 
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @528wfvwl
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหญ้า [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้า [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรงน้ [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าผ่า [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพงพรต โ [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในบ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเ [ 2 เม.ย. 2567 ]จ้างซ่อมแซมโน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ รหัส 416/66/0069 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในบ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเ [ 27 มี.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉ [ 27 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ [ 27 มี.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในบ้านหลักป้าย หมู่ที่ ๘ โด [ 27 มี.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในบ้านหลักป้าย หมู่ที่ ๘ โด [ 27 มี.ค. 2567 ]จ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ตามโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ รุ่นที่6 ประจำป [ 21 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต ๒๓๒๑ ศรีสะเกษ (รถยนต์กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพา [ 19 มี.ค. 2567 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านขุมปูน-บ้านพงพรต [ 11 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำซุ้มรับใบประกาศนียบัตร ตามโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนศู [ 8 มี.ค. 2567 ]จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ตามโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ รุ่นที่6 ประจำป [ 7 มี.ค. 2567 ]

   
 
 

กระดานสนทนา
 
   
 
เลิฟซี ทราเวล (14 ก.ย. 2566)    อ่าน 105  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ให้บริการแล้วค่ะ (28 ธ.ค. 2565)    อ่าน 528  ตอบ 2  
อบต เปิดทำการป่าวคะ (25 มี.ค. 2565)    อ่าน 244  ตอบ 0  
   
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองห้าง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
       
ผลิตภัณฑ์   สถานที่สำคัญ  
OTOP TRAVEL
 
 
 
 
ข้าวเม่า
วัดหนองหญ้าปล้อง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
www.naxsolution.com
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มแจ้งความชำรุดของถนน แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณธะ
แบบฟอร์มคำขอยกเลิกการใช้น้ำประปา แบบฟอร์มคำขอซ่อมน้ำประปา
แบบฟอร์มคำขอติดตั้งมิตเตอร์น้ำประปา  
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-375-8200

 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ : 045-960-496 โทรสาร : 045-960-496  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 1,121,812 เริ่มนับ 15 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10