หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองห้าง
ศาสนสถานในตำบลหนองห้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
1
2
3
 
 
นายสำราญ ชัยภา
นายก อบต.หนองห้าง โทร : 084-375-8200
 
นายทนงศักดิ์ อึ้งไชยพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร : 081-718-9968
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
คุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ห [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 159 
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คัน [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 188 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 162 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๑ [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 155 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 กศ. มท 0816.5/ว2517  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2483  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน กศ. มท 0816.5/ว2523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2510  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2526  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2505  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2522 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานท้องถิ่นของผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.1/ว2502  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2511 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2506  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2507  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว2462  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2495  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2501  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2496  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10577-10646 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10647-10719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2489  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว2491  [ 15 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2490 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
 
   
 
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
 แจ้งรายชื่อผู้เข้าการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็๋กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
 เชิญประชุมเพื่อสรรหานายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการอำนวยการการระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
 โครงการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา DLA AWARD 2022 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
 การสำรวจฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
 ขอส่งสื่อชุดนิทาน อ่านอุ่นรัก  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
 การขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลตามมติการประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
 การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป.6 และม.3 ปีการศึกาา 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
 เร่งรัดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
 การตรวจสอบความพร้อมและยืนยันข้อมูลถนนและแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
  ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
  การยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิมในรอบเดือนเมษายน 2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
 การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
 
   
 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำเกลี้ยง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำเกลี้ยง โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหล [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.โนนสูง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนค [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.สระเยาว์ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยการทำกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ปะอาว กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ บ้านน้อยผักหม หมู่ 14 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพ [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.โนนสูง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.สระเยาว์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ จัดโครงการหนูน้อยฟันดี [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ปะอาว โครงการแข่งขันกีฬาตำบลปะอาวต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมแข่งขั [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565) [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.สระเยาว์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำเกลี้ยง กิจกรรมหน้าเสาร์ธงทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.สระเยาว์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ จัดโครงการหนูน้อยฟันดี [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำเกลี้ยง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ [ 28 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.น้ำเกลี้ยง กิจกรรมทำถุงขยะเปียกลดโลกร้อนตามแนวทางการขับเคลื่อนการทำความดี [ 28 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.สระเยาว์ รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงินประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.สระเยาว์ ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองห้าง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้างร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและป [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.น้ำเกลี้ยง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ หนองร่องน้ำท่วม บ้านหนองนาเวียง [ 22 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
 
 
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกและกำจัดขย [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างทำตรายาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาสมัยสามญที่ 3 [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ชนิดขวดละ 1 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริมนมยู เอช ที ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลหนองห้ [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพ [ 19 ก.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเรียนชุดสนุกเล่นเก่งคิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 8 ก.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเรียนชุดสนุกเล่นเก่งคิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรงน้อยหนองบัว โดยวิธี [ 7 ก.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเรียนชุดสนุกเล่นเก่งคิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพงพรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเรียนชุดสนุกเล่นเก่งคิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพา [ 6 ก.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเรียนชุดสนุกเล่นเก่งคิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้าง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 6 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด [ 4 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ชนิดขวดละ 1 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]

   
 
 

กระดานสนทนา
 
   
 
อบต เปิดทำการป่าวคะ (25 มี.ค. 2565)    อ่าน 35  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 122  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ให้บริการแล้วค่ะ (14 ก.ค. 2563)    อ่าน 271  ตอบ 1  
   
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองห้าง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
       
ผลิตภัณฑ์   สถานที่สำคัญ  
OTOP TRAVEL
 
 
 
 

ข้าวเม่า

วัดหนองหญ้าปล้อง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
www.naxsolution.com
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-375-8200

 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ : 045-960-496 โทรสาร : 045-960-496  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 427,260 เริ่มนับ 15 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10