หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองห้าง
ศาสนสถานในตำบลหนองห้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
1
2
3
 
 
..................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
 
นายทนงศักดิ์ อึ้งไชยพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร : 081-718-9968
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
คุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ห [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 139 
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คัน [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 150 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 145 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๑ [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 132 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว128  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
 
   
 
 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2564  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาล  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
 ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
 การเผยแพร่หนังสือ แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา COVID-19  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
 รายงานการดำเนินโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
 ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรบปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
 ส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
 
   
 
อบต.ปะอาว การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ปะอาว การประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.โนนสูง เปิดเผยราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบ้านนาถึงคลองตากิ บ้านนา หมู่ที่ 3 วางท่อระ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำเกลี้ยง นายก อบต.แถลงนโยบาย ต่อที่ประชุมสภา อบต.น้ำเกลี้ยง [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.โนนสูง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายนายพิชัย จันทสนธ์ - นานางสมจิตร ศรีมงคล [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.โนนสูง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านน้อยแสงตะวัน-ถนนลาดยางสายอำเภอขุนหาญถึงโพ [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.สระเยาว์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวล [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ปะอาว ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ภายใต้สถานการณ์การแพ [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำเกลี้ยง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบ [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกวดร้องเพลงงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.โนนสูง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทันทรัพย์ โรงเ [ 6 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ [ 5 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.สระเยาว์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวล [ 5 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.สระเยาว์ โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๔๕ [ 31 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สระเยาว์ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าครอบครัวสามัคคี ณ วัดบ้านขนาด เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาค [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.โนนสูง เปิดเผยราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองตามาน จุดนานายสิบ สุโท บ้านกระเบา หมู่ที [ 20 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สระเยาว์ กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีอำเภอศรีรัตนะ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เว [ 11 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ปะอาว ประกาศ อบต.ปะอาว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต.น้ำเกลี้ยง โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตำบลน้ำเกลี้ยง [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ซื้อบัตรเลือกตั้ง นายก อบต.(สีแดง) และบัตรสมาชิก อบต. (สีนำ้เงิน) โดยวิธีเฉพาะเ [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ บ้านหลักป้าย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และก [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าผ่า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ [ 29 ธ.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพงพรต ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน [ 24 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องไทยธรรม ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมส่ [ 23 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดงานฯ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ปร [ 23 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ สำนักงาน สำนักปลัด 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๖ โดย [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อบัตรตัวอย่าง นายก อบต. สมาชิก บัตรทาบผู้กิการทางสายตา โดยวิธีเฉพาะเจา [ 17 ธ.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพงพรต ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน [ 15 ธ.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพงพรต ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน [ 15 ธ.ค. 2564 ]ก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ [ 13 ธ.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ด [ 13 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพงพรต หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ด [ 30 พ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ด [ 30 พ.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 

กระดานสนทนา
 
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 86  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ให้บริการแล้วค่ะ (14 ก.ค. 2563)    อ่าน 238  ตอบ 1  
   
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองห้าง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
       
ผลิตภัณฑ์   สถานที่สำคัญ  
OTOP TRAVEL
 
 
 
 

ข้าวเม่า

วัดหนองหญ้าปล้อง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
www.naxsolution.com
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 045-960-496

 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ : 045-960-496 โทรสาร : 045-960-496  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 364,967 เริ่มนับ 15 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10